Hafan

Newyddion

Diogelwch beicio

plant

Blwyddyn 5 a 6 wedi cyflawni tystysgrif lefel 2 mewn diogelwch beicio.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

llinell

Ymweliad milfeddyg

plant

Ymweliad milfeddyg- Malan o filfeddygfa Deufor

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Cystadleuaeth ceir bach

plant

Cystadleuaeth ceir bach.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

llinell

Gala Nofio

plant

Gala nofio Glaslyn Ysgolion Cynradd 2019 - 3ydd

 

llinell

Sioe Trefi Taclus

sioe

Daeth Brodyr Gregory i'r ysgol yn ddiweddar i wneud sioe Trefi Taclus. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu sut i arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Eisteddfod Ysgol Llangybi 2019

plant

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Diwrnod Crempog

gwneud crempog

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Taith Tractors Ysgol Llangybi 2019

tractors

Diwrnod hynod o lwyddiannus yn y taith tractors yn casglu arian tuag at Ysgol Llangybi ag elusen Clic Sargent.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Clwb Garddio

plant

Clwb garddio sydd yn cael ei gynnal bob nos Fawrth yn yr ysgol.Plant wrth eu boddau ac yn cael cymeryd rhan mewn gweithgareddau di ri.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Diwrnod y llyfr 2019

plant

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Blwyddyn Newydd Tsieina

plant

Cyfle i wneud lanteri , blasu bwydydd a chael cyfle i wneud ychydig o Tai-chi!

Wythnos Gwrth Fwlio

Yoga

Wythnos gwrth fwlio -diwrnod sanau od i gefnogi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Sesiwn Yoga

Yoga

Sesiwn yoga gyda Wendy Ostler i blant y cyfnod Sylfaen.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Ysbwriel

Ysbwriel

Gwybodaeth i'w ddilyn....

llinell

Sw Mor

Sw Mor

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Halen Môn

Halen Môn

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Plannu

Plannu

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Diwrnod y Llyfr

dewi pws

Dydd Iau, Mawrth 2il roedd y disgyblion wedi gwisgo fel hoff gymeriad o lyfr i ddathlu Diwrnod y Llyfr. Fedrwch chi adnabod y cymeriadau yma?

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Dydd Gwyl Ddewi

dewi pws

Cawsom Eisteddfod hynod o lwyddiannus yn yr ysgol ar Mawrth y 1af i ddathlu Dydd Gwyl Ddewi. Roedd y plant yn canu, llefaru, darllen doniol, dawnsio disgo a llawer mwy.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Dewi Pws

dewi pws

Cawsom fore hynod o ddifyr yng nghwmni Dewi Pws a ddaeth i'r ysgol i siarad am Dewi Sant a'r pared ym Mhwllheli. Cawsom ganu i gyfeiliant y banjo a chael llawer o hwyl. Diolch Dewi Pws!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Coeden Nadolig

gwyl yr wyl

Wel dyma hi! Pwy welodd ein coeden nadolig arbennig ym Mhwllheli? Mae hi'n wych!

llinell

Gŵyl yr Ŵyl

gwyl yr wyl

Mae'r plant wedi bod yn hynod brysur yn paentio dwylo i greu murlun arbennig ym Mhwllheli yn ystod Gŵyl yr Ŵyl. Ewch i chwilio amdano ym Mhwllheli a dyfalwch sawl llaw oedd rhaid ei baentio i greu'r goeden nadolig!

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Plant Mewn Angen

plant mewn angen

Gwisgodd y disgyblion ddillad sbotiog heddiw i gasglu arian i Blant Mewn Angen. Llwyddwyd i gasglu £55. Diolch yn fawr iawn i bawb.

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Dathlu Noson Tân Gwyllt

plasmenai

Diolch yn fawr iawn i Mrs Williams am baratoi cinio blasus iawn i ni heddiw i ddathlu noson Tân Gwyllt.

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Hysbys cynnar!

Cyngerdd Nadolig eleni ar Rhagfyr 8fed yn Neuadd Chwilog.

llinell

Cyfarfod Cyntaf yr Urdd

plasmenai

Cafwyd noson o hwyl yng nghyfarfod cyntaf yr Urdd eleni gyda pawb wedi gwisgo yn ddychrynllyd ! Trefnwyd gemau difyr gan Mrs Nia Hughes, Mrs Sioned Williams a Mrs Delyth Parry. Diolch yn fawr iawn

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Iard Goed Glasfryn

plasmenai

Diolch yn fawr iawn i Iard Goed Glasfryn am roi coed a stanciau bach yn rodd i'r ysgol. Mae'r coed wedi cael eu paentio ac mae'r iard fach yn edrych yn fendigedig a'r plant wedi gwirioni.

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Gwasanaeth Diolchgarwch

Cafwyd gwasanaeth Diolchgarwch ardderchog yng Nghapel Helyg bore Mercher, Hydref 19eg gyda llond capel yn cefnogi'r disgyblion. Cafwyd drama fechan yn ogystal a darlleniadau a chanu bendigedig. Roedd Briall ar y drymiau yn cadw curiad perffaith a'r plant ieuengaf yn mwynhau'r amrywiol offerynnau. Da iawn chi blantos! Hefyd diolch yn fawr i Mrs Nia Williams am ei rhan yn y gwasanaeth.

llinell

 

 

 

 

 

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy