Hafan

Newyddion

Diwrnod y Llyfr

dewi pws

Dydd Iau, Mawrth 2il roedd y disgyblion wedi gwisgo fel hoff gymeriad o lyfr i ddathlu Diwrnod y Llyfr. Fedrwch chi adnabod y cymeriadau yma?

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Dydd Gwyl Ddewi

dewi pws

Cawsom Eisteddfod hynod o lwyddiannus yn yr ysgol ar Mawrth y 1af i ddathlu Dydd Gwyl Ddewi. Roedd y plant yn canu, llefaru, darllen doniol, dawnsio disgo a llawer mwy.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Dewi Pws

dewi pws

Cawsom fore hynod o ddifyr yng nghwmni Dewi Pws a ddaeth i'r ysgol i siarad am Dewi Sant a'r pared ym Mhwllheli. Cawsom ganu i gyfeiliant y banjo a chael llawer o hwyl. Diolch Dewi Pws!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Coeden Nadolig

gwyl yr wyl

Wel dyma hi! Pwy welodd ein coeden nadolig arbennig ym Mhwllheli? Mae hi'n wych!

llinell

Gŵyl yr Ŵyl

gwyl yr wyl

Mae'r plant wedi bod yn hynod brysur yn paentio dwylo i greu murlun arbennig ym Mhwllheli yn ystod Gŵyl yr Ŵyl. Ewch i chwilio amdano ym Mhwllheli a dyfalwch sawl llaw oedd rhaid ei baentio i greu'r goeden nadolig!

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Plant Mewn Angen

plant mewn angen

Gwisgodd y disgyblion ddillad sbotiog heddiw i gasglu arian i Blant Mewn Angen. Llwyddwyd i gasglu £55. Diolch yn fawr iawn i bawb.

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Dathlu Noson Tân Gwyllt

plasmenai

Diolch yn fawr iawn i Mrs Williams am baratoi cinio blasus iawn i ni heddiw i ddathlu noson Tân Gwyllt.

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Hysbys cynnar!

Cyngerdd Nadolig eleni ar Rhagfyr 8fed yn Neuadd Chwilog.

llinell

Cyfarfod Cyntaf yr Urdd

plasmenai

Cafwyd noson o hwyl yng nghyfarfod cyntaf yr Urdd eleni gyda pawb wedi gwisgo yn ddychrynllyd ! Trefnwyd gemau difyr gan Mrs Nia Hughes, Mrs Sioned Williams a Mrs Delyth Parry. Diolch yn fawr iawn

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Iard Goed Glasfryn

plasmenai

Diolch yn fawr iawn i Iard Goed Glasfryn am roi coed a stanciau bach yn rodd i'r ysgol. Mae'r coed wedi cael eu paentio ac mae'r iard fach yn edrych yn fendigedig a'r plant wedi gwirioni.

Cliciwich yma i weld mwy o luniau

llinell

Gwasanaeth Diolchgarwch

Cafwyd gwasanaeth Diolchgarwch ardderchog yng Nghapel Helyg bore Mercher, Hydref 19eg gyda llond capel yn cefnogi'r disgyblion. Cafwyd drama fechan yn ogystal a darlleniadau a chanu bendigedig. Roedd Briall ar y drymiau yn cadw curiad perffaith a'r plant ieuengaf yn mwynhau'r amrywiol offerynnau. Da iawn chi blantos! Hefyd diolch yn fawr i Mrs Nia Williams am ei rhan yn y gwasanaeth.

llinell

 

 

 

 

 

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] pennaeth@ysgolllangybi.org

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy