Hafan

Gwybodaeth

Cliciwch yma i weld Llawlyfr yr Ysgol
neu cliciwch ar y pennawd i gael y wybodaeth.

GAD ( Grant Amddifadedd Disgyblion )
2014-15 £10, 098


Mae Ysgol Llangybi wedi derbyn grant GAD ( Grant Amddifadedd Disgyblion ) gan Lywodraeth Cymru am ddisgyblion sydd yn derbyn cinio am ddim. Mae yn statudol ein bod yn amlinellu sut yr ydym wedi gwario’r arian yma.


Yn 2014-15
• Cyflogwyd cymorthydd i atgyfnerthu sgiliau rhifedd a llythrennedd efo disgyblion.Cafodd grwpiau o ddisgyblion oedd wedi cael eu targedu gymorth ychwanegol yn ddyddiol.
• Prynwyd cyflenwad newydd o lyfrau Cymraeg a Saesneg ar gyfer y tri dosbarth.
• Bu’r Ysgol yn cyd weithio efo Ysgolion eraill i greu adnoddau i gyd fynd â Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd.
• Ffurfiwyd Cymunedau Dysgu Proffesiynol efo athrawon cynradd eraill er mwyn rhannu arbenigedd.
• Cyd weithwyd efo Ysgol Glan y Môr ar agweddau o bonito rhwng CA2 a CA3. Eleni canolbwyntwyd ar Rhesymu Rhifyddol.
• Trefnwyd hyfforddiant Rhifedd a llythrennedd ar gyfer athrawon yn dalgylchol.
• Buddsoddwyd mewn adnoddau TG ar gyfer bob dosbarth.

 

Babanod 23.5 yr wythnos
Iau 23.5 yr wythnos

Sesiwn Meithrin 09:00 - 11:00
Sesiwn Bore 09:00 - 12:00
Sesiwn y Prynhawn 01:00 - 03.30

Mae Ysgol Llangybi yn Ysgol Cyfrwng Cymraeg.

Gwasanaethir ardaloedd Llangybi, Llanarmon, Pencaenewydd, Sardis a Llethrau Cennin gan Ysgol Llangybi.

Derbynnir plant i'r sesiwn feithrin ym mis Medi, yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed.

Derbynnir plant yn llawn amser i'r ysgol ym mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Dylai rhieni sy'n dymuno trosglwyddo eu plentyn o ysgol gynradd arall (a heb fod yn newid cyfeiriad) lenwi ffurflen dewis rhieni gan nodi rhesymau am y cais, a'i gyflwyno i'r Awdurdod Addysg, ar ôl ymgynghori gyda'r Pennaeth.

Dilynir Cwricwlwm Cenedlaethol y Cyfnod Sylfaen a CA2 yn Ysgol Llangybi. Gobeithir:

a) galluogi pob plentyn ddatblygu i’w lawn potensial

b) sicrhau bod pob plentyn yn cael ei gyflwyno i'r etifeddiaeth Gymreig

c) rhoi cyfle i bob plentyn ddatblygu fel aelod llawn o gymdeithas sy'n
prysur newid.


AMCANION CYFFREDINOL

 1. Meithrin meddyliau bywiog ac ymchwilgar, gan geisio galluogi'r plant ddatblygu er hyrwyddo twf eu hunain. Bod yn hyderus ynglyn â'r
  pethau y gallant wneud ac yn fodlon ymgymryd â sialensau newydd ac, ar yr un pryd, datblygu'r gallu i holi a dadlau'n rhesymegol ac ymroi i dasgau.
 2. Ehangu eu hymwybyddiaeth a'u cyfrifoldeb i'r gymdeithas maent yn byw ynddi er mwyn i'w dealltwriaeth ddyfnhau drwy barchu anghenion, safbwyntiau a galluoedd pobl eraill.
 3. Meithrin y synnwyr o ryfeddod a datblygu eu cywreinrwydd a'u pleser o ddarganfod pethau newydd.
 4. Meithrin gwerthoedd moesol personol, parch at werthoedd crefyddol a goddefgarwch at hiliau a chrefyddau eraill a ffyrdd eraill o fyw.
 5. Datblygu eu hymwybyddiaeth, gwybodaeth a'u gwerthfawrogiad o'u hamgylchedd i ddeall y byd maent yn byw ynddo a chyd-ddibyniaeth unigolion, grwpiau a chenhedloedd.
 6. Datblygu ymwybyddiaeth a gwybodaeth o'r byd modern, ei dechnoleg a'i werthoedd.
 7. Defnyddio iaith a rhif yn effeithiol.
 8. Datblygu gallu'r plentyn i ddadansoddi tystiolaeth ac i feddwl ymlaen beth fydd goblygiadau eu gweithredoedd.
 9. Datblygu eu gallu i ofyn cwestiynau am phenomena newydd, i drafod problemau a chanfod atebion mewn ffordd drylwyr a pharchus.
 10. Gwerthfawrogi cyflawniadau a dyheadau dynol.

Cedwir cynlluniau gwaith manwl ym mhob pwnc yn yr ysgol ac mae croeso i rieni wneud cais i'w gweld, os dymunent.

 

PATRWM GWAITH

Ceisir sicrhau bod yr addysg a ddarperir yn hybu datblygiad moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol pob disgybl a bod natur y cwricwlwm cyflawn yn wahaniaethol, eang a chytbwys. I ymateb i'r gofynion hyn, bydd trefniadaeth y dosbarth yn hyblyg; weithiau darperir gwaith ar sail oedran plant, dro arall bydd plant o ystod oedran sy'n rhychwantu mwy na blwyddyn ysgol yn cydweithio ar yr un dasg. Dysgir y plant fel uned dosbarth fydd dan ofal un athro/athrawes sefydlog.

Addysgir holl bynciau craidd a sylfaen y Cwricwlwm Cenedlaethol. Nodir cyfraniad y meysydd hyn mewn dull systematig yng nghofnodion yr athro/athrawes. Er mwyn sicrhau nag eithrir elfennau hanfodol o'r cwricwlwm cyflwynir y profiadau a'r gweithgareddau i blant yn draws-ddisgyblaethol drwy ddilyn themâu penodol.

Addysgir yr awr rifedd a llythrennedd yn ddyddiol yn Ysgol Llangybi.

 

Addysgir y Cwricwlwm Cenedlaethol drwy gyfrwng themâu yn Ysgol Llangybi. Mae plant 5-7 oed yng Nghyfnod Allweddol 1 a phlant 7-11 yng Nghyfnod Allweddol 2. Addysgir y plant mewn:

Cymraeg } Pynciau Craidd
Saesneg }  
Mathemateg }  
Gwyddoniaeth }  
     
Hanes } Pynciau sylfaen
Daearyddiaeth }  
Addysg Grefyddol }  
Cerddoriaeth }  
Celf, Dylunio a Thechnoleg }  
Addysg Gorfforol }  
Technoleg Gwybodaeth }  

Mae disgyblion yn cael gwersi addysg teulu a pherthnasoedd o’r cyfnod sylfaen hyd at ddiwedd cyfnod allweddol 2, fel rhan o’r cwricwlwm addysg bersonol a chymdeithasol.Atgyfnerthir yr addysgu gan adnoddau a ddarperir gan Gynllun Ysgolion Iach.

Er nad yw'r ysgol hon yn dal cysylltiad uniongyrchol a ffurfiol ag unrhyw enwad crefyddol, y ffydd Gristnogol fydd sail cwrs Addysg Grefyddol yr ysgol.

Gellir gwneud trefniadau ar wahân ar gyfer plant nad yw eu rhieni am iddynt fynychu'r gwasanaethau crefyddol neu astudiaethau cyffelyb.

Edrychwn ar Addysg Grefyddol fel arf i greu dylanwad positif yn natblygiad pob plentyn a thrwy hynny ei gynorthwyo i ddatblygu ei werthoedd moesol a chreu ymwybyddiaeth o'i gyfrifoldebau cymdeithasol.

Cynhelir cydaddoliad dyddiol. Cyfrennir yn rheolaidd gan y plant eu hunain a, hefyd, gan siaradwyr allanol.

Rhoddir gwaith cartref i'r plant yn wythnosol. Gobeithir y bydd y cartref yn cydweithredu i hybu gwaith y plant.

Ambell dro bydd gweithgarwch arbennig yn gofyn am wybodaeth gan rieni a pherthnasau a chymdogion neu'n gofyn am waith holi a darganfod ar ran y plant. Sylweddolir mai cyfrifoldeb y cartref yw'r plentyn yn ystod yr oriau hyn ac mai yng ngoleuni'r cyfrifoldeb hwnnw y bydd rhieni yn cytuno neu'n anghytuno i gydweithredu.

O dro i dro, gall athro/athrawes ofyn i blentyn wneud gwaith ychwanegol er mwyn dileu rhyw wendid neu ganolbwyntio ar agwedd arbennig o'r gwaith. Bryd hynny, gobeithir cael cydweithrediad llwyr y cartref ac anogaeth i'r plentyn wneud y gwaith.

Bydd yr ysgol yn rhoi ystyriaeth i oedran, gallu ac anghenion y plentyn wrth osod gwaith cartref.

Cedwir cofnod cyson o asesiadau athrawon ar waith y plant, yn ogystal â phroffil o'r gwaith.

Darperir adroddiad cynhwysfawr i rieni ar holl raglen waith y disgyblion yn flynyddol. Cynhelir dwy noson agored ar gyfer rhieni yn flynyddol.

Ceir asesiad athro yn niwedd y Cyfnod Sylfaen a 2 (blwyddyn 2 a 6). Bydd adroddiad llawn o lefel o gyrhaeddiad y disgyblion yn y gwahanol bynciau yn cael ei baratoi ar gyfer y rhieni erbyn diwedd y flwyddyn addysgol.

Mae gan yr ysgol strategaethau mewn lle ar gyfer diogelu disgyblion, staff a libart yr ysgol. Mae ymarfer tân yn cael ei gynnal yn dymhorol, a chynllun parhad gwasanaeth wedi ei lunio, ar gyfer argyfwng. Mae asesiadau risg wedi eu llunio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau a sefyllfaoedd .Mae’r Llywodraethwyr wedi mabwysiadu polisi Iechyd a Diogewlch yr Awdurdod Addysg Lleol.

AMCANION CYFFREDINOL
Seilir polisi'r ysgol ar Bolisi Iaith yr Awdurdod Addysg.

Mae Awdurdod Addysg Gwynedd yn gweithredu polisi dwyieithog trwy holl ysgolion Gwynedd a, hefyd, yn datblygu polisi dwyieithog ar gyfer sefydliadau Addysg Bellach.

Yr amcan yw datblygu gallu disgyblion a myfyrwyr y sir i fod yn hyderus ddwyieithog er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog maent yn rhan ohoni.

Dylai holl sefydliadau addysg y sir adlewyrchu ac atgyfnerthu'r polisi iaith yn eu gweinyddiad, eu bywyd cymdeithasol a'u trefn fugeiliol yn ogystal ag yn eu darpariaeth academaidd.

 

AMCANION PENODOL


ADDYSG FEITHRIN
Sicrhau, trwy ddarpariaeth a threfniadaeth feithrin bwrpasol a sensitif, y rhoddir i bob plentyn y sylfaen gadarn yn y Gymraeg er mwyn ei alluogi i gyrraedd y nod o ddwyieithrwydd llawn maes o law.


BABANOD
Adeiladu ar y sylfeini a osodwyd i'r Gymraeg drwy addysg feithrin, cadarnhau a datblygu mamiaith y plentyn o ddysgwyr Cymraeg ac ymestyn gafael y plentyn o gartref Cymraeg ar y Saesneg.


Yn ystod y blynyddoedd hyn CYMRAEG fydd prif gyfrwng y dysgu ar draws y cwricwlwm yn Ysgol Gynradd Llangybi.

Cyflwynir y Saesneg i blant o gartrefi Cymraeg pan fydd yr athro/athrawes yn ôl ei phrofiad a'i doethineb yn gweld fod y plentyn yn barod ac wedi derbyn sylfaen ddigonol yn yr iaith gyntaf.


IAU
Cadarnhau a datblygu Cymraeg a Saesneg pob plentyn yn eu holl agweddau goddefol a gweithredol, er mwyn sicrhau ei fod yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu'n rhwydd ac yn hyderus yn y ddwy iaith pan fo'n trosglwyddo i'r ysgol uwchradd. (Gwneir darpariaeth arbennig ar gyfer hwyr-ddyfodiaid iau.)

Bydd y Pennaeth, mewn ymgynghoriad â'r staff, yn paratoi ac adolygu'n rheolaidd ddogfen sy'n datgan sut mae'r ysgol yn bwriadu gweithredu polisi iaith yr Awdurdod Addysg a amlinellir uchod.

Derbyn y Corff Llywodraethol, yn unol â gofynion Deddf Addysg 1988, na ellir codi tâl am y canlynol:

i) mynediad i'r ysgol
ii) yr addysg a roddir yn ystod oriau'r ysgol
iii) defnyddiau/offer ar gyfer gwersi yn ystod oriau ysgol
iv) gweithgareddau a gynhelir yn ystod oriau ysgol.


Rhagwelir y bydd rhai teithiau yn ystod oriau ysgol na fydd yn rhan hanfodol o'r gwaith cwrs ond a fydd yn brofiad llesol i'r disgyblion. Yn ôl Deddf Addysg 1988, er nad oes gan ysgol hawl codi tâl am deithiau o'r fath, mae ganddi hawl i:

i) ofyn am gyfraniad gwirfoddol tuag at gost o drefnu'r fath daith
ii) ofyn i asiant allanol drefnu'r daith.


Awdurdodir y pennaeth i ofyn am daliadau ar gyfer y canlynol:

i) gwersi cerdd unigol yn ôl amodau'r Ddeddf (Adran 39)
ii) gweithgareddau a gynhelir tu allan i oriau'r ysgol yn ôl amodau'r Ddeddf
iii) mewn achosion lle achosir difrod i unrhyw ran o adeiladau'r ysgol yn dilyn ymddygiad disgyblion
iv) pan fydd disgybl yn colli neu'n difrodi llyfr, cyfarpar neu eiddo sy'n perthyn i'r ysgol.


Mae hawl gan y pennaeth a'r corff llywodraethol i ddileu gweithgaredd a drefnwyd os yw'n ymddangos y byddai cyfraniadau isel yn golygu colled sylweddol.

Mae Ysgol Gynradd Llangybi wedi mabwysiadu polisi ysgol gyfan i hyrwyddo mynediad llawn i gwricwlwm eang a chytbwys ar gyfer pob disgybl.

Mae trefn ysgol gyfan o adnabod plant ag anghenion arbennig, anawsterau dysgu neu blentyn galluog iawn a darparu cynhaliaeth ychwanegol ar eu cyfer.

Cefnogir disgyblion gyda anghenion addysgol ychwanegol gan athrawes arbenigol sydd yn ymweld â’r ysgol ddwy waith bob wythnos.

Mrs Gwenan Tudor yw cyd lynydd ADY yr ysgol.

Mae’r ysgol wedi mabwysiadu polisi ar gyfer darparu addysg, cefnogi a hyrwyddo cyflawniad plant mewn gofal.Mrs Elin Owen yw yr aelod o staff sydd yn gyfrifol am lês plant mewn gofal.

Mabwysiadwyd Polisi Cyfle Cyfartal gan y corff llywodraethol.
Amcan yr ysgol yw:

 • sicrhau cyfleoedd i'r holl ddisgyblion o ba bynnag gefndir cymdeithasol y dônt, cyfleoedd cyfartal i fechgyn a merched, plant galluog iawn a phlant llai galluog
 • meithrin agweddau cadarnhaol mewn perthynas â hil, crefydd a rhyw
 • osgoi cyflyru ac ystrydebau, yn enwedig mewn perthynas â'r cwricwlwm.

Hyrwyddir cyfleoedd cyfartal ac agweddau positif tuag at ddisgyblion ag anableddau yn Ysgol Llangybi, ac ni oddefir unrhyw wahaniaethu nac aflonyddu ar sail anabledd. Caiff disgyblion ag anableddau eu hannog i gyfranogi yn llawn ym mywyd yr ysgol, ac yn unol â pholisi cynhwysiad, gael mynediad llawn i’r cwricwlwm cenedlaethol yn CA1 a CA2. Mae’r adeilad wedi ei addasu ar gyfer mynediad, a cheir toiledau i’r anabl. Llunnir cynllun unigol ar gyfer pob disgybl ag anableddau pan dderbynnir y plentyn i’r ysgol. Mae gan yr ysgol gynllun hygyrchedd.

Rhoddir pob plentyn yng ngofal athro/athrawes arbennig, ond ceisia'r staff cyfan ymorol am les yr holl ddisgyblion. Mae'r ysgol hon yn annog plant fod yn hunan ddisgybledig, yn gyfrifol a pharchu eraill. Gwyddom y cawn gefnogaeth rhieni yn hyn o beth.

Mae gofal bugeiliol yn rhan o wasanaeth pob athro/athrawes a dyma rai o'i dyletswyddau:

i) cofrestru eu grwpiau ddwywaith y dydd, yn y bore ac ar ddechrau'r prynhawn
ii) gofalu bod y plant yn cydymffurfio â rheolau prydlondeb a phresenoldeb yr ysgol
iii) cyflwyno pob gwybodaeth angenrheidiol a llythyrau i'w plant fynd adref
iv) paratoi adroddiadau i'r rhieni ar ddiwedd blwyddyn ysgol ar ddatblygiad eu plant.

Mae polisi Awdurdod Addysg Gwynedd ar ddisgyblaeth mewn ysgolion ynghyd â pholisi'r ysgol yn rheoli'r ffordd y disgyblir plant yn yr ysgol hon.

Mae'r drefn ddisgyblaeth yn seiliedig ar bolisi lle mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am ymddygiad ei ddosbarth ei hun ond, os oes angen, gellir cyfeirio'r disgyblion at sylw'r Dirprwy neu'r Pennaeth. Mewn rhai achosion o gambyhafio cedwir y plentyn i mewn fel cosb dros amser chwarae. Dro arall, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw gambyhafio ac yn gofyn i chi ddod i mewn i drafod ymhellach.

YMDDYGIAD

Mae disgwyl i bob disgybl gyfrannu at greu cymdeithas wâr yn yr ysgol drwy:

 1. fod yn feddylgar, caredig a boneddigaidd yn ei berthynas â disgyblion eraill, holl staff yr ysgol ac unrhyw ymwelydd
 2. peidio â gwneud difrod bwriadol nac ymyrryd ag eiddo pobl eraill, rhegi a defnyddio iaith anweddus a bod yn anghwrtais ac ateb yn ôl
 3. gwneud pob ymdrech i gadw'r ysgol a'i hamgylchedd yn daclus, rhoi pob ysbwriel yn y biniau a pheidio ag ysgrifennu ar y waliau
 4. peidio â dod â phethau personol i'r ysgol, e.e. teganau oni ofynnir amdanynt gan yr athro/athrawes ddosbarth.
 1. Mae mynychu'r ysgol yn rheolaidd wedi bod yn bwysig erioed. Heb hyn bydd ymdrechion yr athrawon a'r ysgol yn ofer.
 2. Mae'n ddyletswydd cyfreithiol ar rieni anfon eu plant i'r ysgol yn rheolaidd. Mae rhieni sy'n methu â chyflawni'r dyletswyddau yma yn wynebu cael eu herlyn.
 3. Mae cyfrifoldeb rhieni yn ymestyn i sicrhau bod eu plant yn cyrraedd yr ysgol mewn pryd, yn daclus ac mewn cyflwr i ddysgu.
 4. Cyfrifoldeb y rhieni yw hysbysu'r ysgol am absenoldeb plentyn cyn gynted â phosibl ac i ddarparu unrhyw wybodaeth bellach, os bydd ei angen.
 5. Gall yr ysgol ofyn am gymorth Swyddogion Lles Addysg a hysbysu'r Awdurdod Addysg Lleol pan mae presenoldeb afreolaidd disgybl yn achosi pryder.
 6. Yr ysgol yn unig, yng nghyd-destun y gyfraith, a all gymeradwyo absenoldebau. Ni ellir cymeradwyo yr absenoldebau heb i ni gael gwybodaeth trwy lythyr neu alwad ffôn gennych chi. Mae absenoldebau yn cael eu gosod mewn dau gategori - wedi eu hawdurdodi a nas awdurdodir.

  Mae'r canlynol yn enghreifftiau o absenoldebau wedi eu hawdurdodi
  - gwaeledd, apwyntiadau meddygol neu ddeintyddol; mynychu gwyl grefyddol mae'r rhieni'r disgybl yn aelodau.

  Mae'r canlynol yn enghreifftiau o absenoldebau nas awdurdodir - siopa yn ystod oriau ysgol, cyfrifoldebau cartref, aros adref i warchod, gwyliau estynedig yn ystod tymor ysgol.
 7. Mae’r cofrestr yn cael ei chau am 9.15 y bore ac am 1.15 yn y prynhawn.
 8. Dylai rhieni sy'n trefnu gwyliau tu allan i wyliau'r ysgol ystyried calendr yr ysgol a goblygiadau hyn i' r plentyn. Ceir ffurflen ganiatâd gwyliau oddi wrth y Pennaeth. Nid oes gennych hawl i gael dim mwy na deng niwrnod y flwyddyn.
 9. Os yw disgybl yn dymuno cael ei esgusodi o wersi ymarfer corff am resymau meddygol, rhaid iddo gael nodyn gan ei riant (am gyfnod byr dros-dro) neu dystysgrif feddygol (am gyfnod estynedig neu barhaol).

GADAEL LIBART YR YSGOL

Ni all unrhyw ddisgybl fynd oddi ar dir yr ysgol yn ystod oriau ysgol oni chaiff ganiatâd swyddogol. Dylai rhieni wneud cais am ganiatâd o'r fath mewn ysgrifen neu alwad ffôn i'r Pennaeth.

Disgwylir i rieni hysbysu'r ysgol o unrhyw gyflwr meddygol neu glinigol a allai effeithio ar raglen plentyn.

Mae aelod o staff ar gael i roi meddyginiaeth i'ch plentyn ond, rhaid llenwi'r ffurflen caniatad yn gyntaf. Llunnir cynllun iechyd unigol ar y cyd gyda rhieni, os yw disgybl angen hynny.

Disgwylir i'r plant i gyd ymddwyn yn briodol ar y bws ysgol. Gall disgyblion sy'n ymddwyn yn ddrwg gael eu gwahardd rhag defnyddio'r bws ysgol. Darperir cludiant am ddim i blant sydd yn byw 1.5 milltir neu ragor o'r ysgol, o fewn y dalgylch.

GWISG YSGOL

Mae gan yr ysgol hon wisg ysgol swyddogol, ond nid oes gorfodaeth ar blant i'w gwisgo. Er hynny, teimlir bod gwisg ysgol yn arwain at feithrin balchder yn yr ysgol ac ymdeimlad o berthyn iddi.

Y wisg yw crys chwys piws gyda logo'r ysgol arno a gellir ei brynu yn yr ysgol.


GWISG ADDYSG GORFFOROL

Byddwn yn gadael i chi wybod pa ddiwrnod mae eich plentyn yn cael gwersi addysg gorfforol. Ar gyfer hyn, bydd angen crys-T, trowsus byr a thracwisg (gaeaf yn unig) a phâr o bympiau du i'r neuadd. Gellir gwisgo hen drainers neu esgidiau pêl-droed i fynd ar y cae (plant iau yn unig). Y newid i'r wers sy'n bwysig fel bod gan y plentyn ddillad sych i newid iddynt ar ôl y wers ymarfer corff.

 

OS GWELWCH YN DDA, GWNEWCH YN SIWR BOD ENW EICH PLENTYN AR BOB DILLEDYN.

 1. Dylai disgyblion barchu rheolau Iechyd a Diogelwch yr ysgol bob amser.
 2. Mae rheolau tân yn amlwg ym mhob ystafell a cheir ymarferion tân rheolaidd.
 3. Cyfrifoldeb y plentyn yw unrhyw eiddo personol. Dylid marcio popeth (dillad, bagiau, pyrsiau) yn glir er mwyn gallu eu hadnabod.
 4. Ni ddylid gadael unrhyw beth gwerthfawr yn yr ystafell gotiau, ond dylid ei roi i'r athro/athrawes priodol yn syth.
 5. Disgwylir i unrhyw un a geir yn euog o niweidio eiddo'r ysgol wneud iawn am y niwed.

I sicrhau diogelwch y plant mae'r ysgol yn gweithredu trefniant goruchwylio yn ystod y cyfnodau yma:

cyn dechrau'r ysgol 10 munud (08:50 - 09:00)
egwyl y bore 20 munud (10:30 - 10:50)
awr ginio 60 munud (12:00 - 01:00)
egwyl y pnawn 20 munud (02:30 - 02:50)
diwedd y pnawn 10 munud (03:30 - 03:40)
(bws a chlirio'r ysgol).    

 

Ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw blentyn sydd yn dod i'r ysgol cyn deng munud i naw.

Gellir ymweld â’r ysgol unrhyw bryd, ond os ydych yn dymuno cael gair gyda’r athrawon neu’r pennaeth ynglyn â rhywbeth sydd yn eich pryderu mae rhaid gwneud apwyntiad . Mae drws yr ysgol ar gau gyda system ddiogelwch yn ystod gwersi. Gellir canu’r gloch am sylw.

Yn achlysurol trefnir gweithgareddau ychwanegol i'r disgyblion a gobeithia'r ysgol sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rhieni gyda hyn.

Mae'r ysgol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau yn gysylltiedig â'r Urdd neu weithgareddau dalgylchol fel Rygbi'r Ddraig, sydd yn agored i holl ddisgyblion yr ysgol sydd ym marn y pennaeth ddigon aeddfed a chyfrifol i gymryd rhan ynddynt.

Ni all yr ysgol dderbyn cyfrifoldeb am oruchwylio plant ar ddiwedd y gweithgareddau yma a gofynnir i rieni sicrhau eu bod yn gwneud trefniadau i hebrwng eu plant adref.

Mae'r Awdurdod Addysg Lleol, yn unol â gofynion yr Ysgrifennydd Gwladol, dan Adran 23 o Ddeddf Diwygio 1980 wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion am y modd mae cyrff llywodraethu'r ysgolion a'r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm ysgol a materion eraill cysylltiedig. Mae'r drefn hon wedi ei hamlinellu mewn dogfen bwrpasol yn y Gymraeg a'r Saesneg sydd ar gael yn yr ysgol. Darperir copi'n rhad ac am ddim, yn ôl y gofyn, i unrhyw riant sy'n dymuno gwneud cwyn dan y trefniadau hyn a gall yr Awdurdod ddarparu copi mewn iaith heblaw'r Gymraeg a'r Saesneg os bydd hynny'n angenrheidiol. Pwysleisir, fodd bynnag, y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar drafodaethau gyda'r Pennaeth. Hwn yw'r cam rhesymol cyntaf a bydd y corff llywodraethu'n disgwyl bod y cam yma wedi ei gyflawni cyn cyflwyno'r gwyn yn ffurfiol mewn achosion eithriadol.

Dylid cysylltu â'r ysgol i wneud apwyntiad i drafod unrhyw gwyn gyda'r Pennaeth. Teimlir ei bod yn bwysig i rieni deimlo yn gyffyrddus i ddod i'r ysgol i fynegi barn neu bryder, boed yn fawr neu fach, a thrafod hefo'r Pennaeth gan sefydlu ffordd gytunedig o ddatrys y sefyllfa. Amcanir at gael 'drws agored' yn yr ysgol bob amser.

Teimlir na all yr ysgol lwyddo heb gefnogaeth y rhieni. Anogir chwi i ymddiddori yn addysg eich plentyn a bod yn gefn i'r ysgol yn ei gwaith ac yn ei gweithgareddau cyhoeddus. Llunnir cytundebau cartref/ysgol ar y cyd gyda rhieni yn Ysgol Llangybi.
Bydd y cytundeb yn amrywio o ddosbarth i ddosbarth ac yn gofyn am gefnogaeth efo prydlondeb, presenoldeb, ymddygiad, gwaith cartref a darllen.

“Cyfeillion Cybi” yw enw y gymdeithas rieni sydd yn cynnal gweithgareddau fel ffair Nadolig, ffair Haf, Bags 2 Schools ag agi yn ystod y flwyddyn i godi arian ar gyfer y gronfa ysgol.

Mae pob absenoldeb yn rhai wedi eu hawdurdodi.
Roedd presenoldeb yn 93.7% yn 2011-2012

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Deilliannau'r Cyfnod Sylfaen 2012 gyda meincnodi - cliciwch yma

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2012 gyda meincnodi Cyfnod Allweddol 2 - cliciwch yma

 

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] pennaeth@ysgolllangybi.org

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy